Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2023 2022 2021

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/00827

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som presenteras i utredningen vilket inkluderar de lagändringar som föreslås. Myndigheten vill lämna följande kommentarer.

5.4 Tandvårdens arbete med våldsutsatta patienter – Utredningens bedömning

Utredningen menar att det på nationell nivå bör tas initiativ för att tandvården ska omfattas av samma skyldigheter som övrig hälso- och sjukvård i frågor om våld i nära relationer. Brottsoffermyndighetens delar utredningens uppfattning a...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju 2023/01598

Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslagen.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01603

En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förlag som leder till en säkrare kriminalvård, förbättrar möjligheten till att hindra brott under verkställighetstiden samt ger bättre möjligheter att samverka med brottsbekämpande myndigheter.

Brottsoffermyndigheten har ingen erinran mot utredningens övriga förslag.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01030

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (SOU 2023:17)

Brottsoffermyndigheten välkomnar de ändringar som föreslås avseende bestämmelsen om hets mot folkgrupp i brottsbalken samt motsvarande bestämmelse i tryckfrihetsförordningen och lämnar följande synpunkter.

Förnekelsegärningar

Införandet av det särskilda straffansvar avseende förnekande, urskuldande eller uppenbart förringande av folkmord och andra allvarliga internationella brott som föreslås välkomnas särskilt av Brottsoffermyndigheten. Att bekämpa dessa så kallade förnekelseg...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/00244

En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen och delar utredningens uppfattning att förslagen innebär en ambitionshöjning på området.

Myndigheten har inget att erinra mot att Folkhälsomyndigheten ges en stödjande, samordnande och uppföljande roll men önskar påminna om vikten av att Folkhälsomyndigheten tar tillvara den kunskap och det arbete som redan finns och bedrivs på området inom både myndigheter och civilsamhälle.

Brottsoffermyndigheten har följa...


Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Rättsmedicinalverket
Diarienummer: X23-90109

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material

Brottsoffermyndigheten har ombetts yttra sig över en remiss om förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material. 

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslaget.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00106/2023

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot de förslag som presenteras i promemorian.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00373/2023

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Det är med den utgångspunkten som myndigheten har granskat betänkandet.

7. En skärpt straffmätning av flerfaldig brottslighet

Brottsoffermyndigheten vill särskilt framhålla vikten av att varje tillkommande brott bör få genomslag vid straffvärdebedömningen så långt det är möjligt inom ramen för den tillämpliga straffskalan. För brottsoffret kan vet...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00672/2023

Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Brottsoffermyndigheten har följande synpunkter.

Brottsoffermyndigheten erbjuder allmän information om brott mot barn och brottmålsprocessen till brottsutsatta barn bland annat genom material samlat på webbplatsen jagvillveta.se. Materialet riktar sig till barn i olika åldrar och består av en åldersanpassad webbplats, barnboken Liten och kunskapshöjande material för lärare i form av en lärarhandledning. På w...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Domstolsverket
Diarienummer: 12938/2022

Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro

Brottsoffermyndigheten anser att syftet med förslagen i promemorian är bra. Även Brottsoffermyndigheten finner det angeläget att finna vägar som syftar till att säkerställa att mål avgörs inom rimlig tid och att färre mål behöver ställas in.

Ur ett brottsofferperspektiv anser Brottsoffermyndigheten att frågan bör behandlas djupare och i ett större sammanhang. Det bör analyseras hur det påverkar brottsoffers möjlighet att föra skadeståndstalan innan man väljer att utvidga möjli...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 11623/2022

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker behovet av, och föreslagna åtgärder om, hemliga tvångsmedel i syfte att hitta eftersökta personer (3.6–3.11). 

Myndigheten tillägger att det är av stor betydelse för brottsoffers känsla av upprättelse att dömda personer får avtjäna sina straff.

Myndigheten har ingen erinran i remisspromemorians övriga delar.